Berze Nagy János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Berze Nagy János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2003-ban indult útjára. Az iskola a Mecsek Táncegyüttes és a Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány kezdeményezésére jött létre, fenntartója az Alapítvány. Nevét a 20. század első felében, Pécs városában tevékenykedő pedagógus–néprajzkutatóról kapta, akinek életműve útmutatásul szolgálhat mind az oktatói munka, mind pedig a hagyományok felkutatása, megőrzése és átörökítése terén. Az iskola egyéni arculatának kialakításában ezért fontos feladatként fogalmazódik meg Berze Nagy János munkásságának feldolgozása.

Az intézmény célja a művészeti nevelés közkinccsé tétele, a városi iskolák mellett a kis településekre való eljuttatása, s ezáltal testben és lélekben egészséges, művészetek iránt fogékony fiatalok kinevelése, a kiemelkedő tehetségek gondozása. A népművészet oktatása során, környezetünk megismertetésével és ápolásával, múltunk értékeinek, hagyományainknak megőrzésével, az iskola szerepet kíván vállalni a gyermekek identitásának formálásában, kulturális sajátságaink megtartásában.

A Berze Nagy János Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a gyermekeknek és fiataloknak három népművészeti ág megismerésére nyílik lehetőségük, egy-egy tanszak keretein belül:

  • néptánc
  • népzene, népi ének
  • népi kézművesség

Az oktatás mindhárom tanszakon előképző, alapfok I-VI. és továbbképző csoportokban zajlik, 6-22 éves fiatalok számára. Jelenleg az iskolának mintegy 450 tanulója van, akiknek oktatását 12 pedagógus végzi. A képzés az iskola székhelyén, a Szivárvány Gyermekházban, pécsi általános iskolákban és baranyai településeken folyik.

TANSZAKOK:

Néptánc Tanszak

A Néptánc Tanszak feladatának a hagyományos magyar tánckultúra széleskörű megismertetését, s ezáltal a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztését, tradícióink iránti tiszteletének kialakítását tekinti.

A néptáncoktatás az előképző évfolyamokban népi gyermekjátékok tanításával kezdődik. A játékok elsajátítása során a gyermekek megismerkednek a táncok alapvető mozdulataival, megtanulják az egyes játékokhoz kapcsolódó dalokat, s alkalmuk nyílik színpadon bemutatkozni. A következő esztendők tananyagában a Kárpát-medence egy-egy tájegységének táncai szerepelnek, valamely táncdialektusból. Ezen táncanyagokon keresztül a fiatalok megismerkednek a jellegzetes tánctípusokkal, s a vizsgákra készített koreográfiák bemutatásával színpadi rutint szerezhetnek.

népi játék és néptánc oktatása mellett a gyermekek népi ének órákon a különböző néprajzi csoportok népdalkincsével ismerkednek, betekintést nyerhetnek a magyar és az európai tánctörténet alakulásába, folklórismeret órákon pedig a tanult táncok néprajzi hátteréről szerezhetnek tudást.

A Néptánc Tanszak elvégzésével az iskolából kikerülő fiatalok számára lehetőség nyílik arra, hogy bekapcsolódjanak valamely felnőtt táncegyüttes munkájába.

Oktatók:
Czigány Tamás, Kecskés Miklós, Kurucz Réka, Molnár Péter, Vassné Papp Viktória

Népzene – Népi Ének Tanszak

Oktatók:
Hunyadi Péter, Nagy István, Pappné Blaskó Éva

Képző- és Iparművészeti Tanszak

A Képző- és Iparművészeti Tanszakon több mint 200 gyermek tanul, pécsi és vidéki iskolákban, előképzős és alapfokú csoportokban. A tanszak választott szakterülete a kézművesség. A gyermekek a vizuális alapismeretek mellett több népi kismesterséggel megismerkedhetnek. A tananyagban a természetes anyagok megmunkálása mellett (csuhé, szalma, vessző, kavics, homok, fa, gyékény, nád) textilmunkákszerepelnek (szövés, fonás, sodrás, kötés, batikolás, varrás, hímzés), s helyt kap a népi játék készítés, bőr megmunkálása, nemezelés, gyöngyfűzés, mézesbáb és tojásírás, agyagozás, origami és bábkészítésis.

Oktatók:
Bencsik Éva, Berényi Ágnes, Derváli Lórándné, Svastics Pálné

Székhely: Berze Nagy János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szivárvány Gyermekház
Pécs, Dr. Veress E. u. 6.
7633
Igazgató: Kecskés Miklós
Tel: 72 / 551-138
Tel/fax: 72 / 551-139
Email: berze.nagy@gmail.com